คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4194/2564

เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบบูรณาการ

ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2564