คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4195/2564

เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรภาครัฐ และการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐ

ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2564