เชิญผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่ 1 มารับวัคซีนในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา