ซึ่งจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจัดขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมจะปั่นจักรยาน ระยะทาง 24.5 กิโลเมตร ผ่านแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รอบกว๊านพะเยา และมีจุดพัก 5 จุด ได้แก่ หาดอิงกว๊าน, ท่าเรือโบราณทุ่งกิ่ว, โบราณสถานร่องไฮ, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา และลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจหรือประชาชนทั่วไปร่วมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้