สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา เตรียมพร้อมจัดการเรียนการสอนตามปกติ ในรูปแบบ On site ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป