แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้จนถึงวันที่ 4 เมษายน นี้

ทางเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main 

หรือ แอปพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ "การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์"

ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=10401

หรือยื่นหนังสือแจ้งเหตุฯ ด้วยตนเอง ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น