บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยาที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
และไม่ได้รับสมัครับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยาที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
และไม่ได้รับสมัครับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยาที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
และไม่ได้รับสมัครับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเมืองพะเยาที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
​​​​​​​และไม่ได้รับสมัครับเลือกตั้ง เขตเทศบาลเมืองพะเยา