ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองพะเยา

เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองพะเยา

เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา