ชื่อ - สกุล :นายณรงค์ฤทธิ์ พันธ์ปัญญา
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
หน้าที่ในกลุ่ม : -