ชื่อ - สกุล :นางจำเนียร มหามิตร
ตำแหน่ง :หัวหน้างานทะเบียนราษฎร
หน้าที่หลัก :เจ้าพนักงานทะเบียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :