ชื่อ - สกุล :นายเมธาวุฒิ แก้วมา
ตำแหน่ง :หัวหน้างานบุคลากร
หน้าที่หลัก :บุคลากร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :