ชื่อ - สกุล :ดร. ธนสาร ธรรมสอน
ตำแหน่ง :ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหารเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี