ชื่อ - สกุล :นางวิณารัตน์ ปัญญาดา
ตำแหน่ง :หัวหน้างานธุรการ
หน้าที่หลัก :เจ้าพนักงานธุรการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :