ชื่อ - สกุล :นางสาวพรมนัส หมอยาดี
ตำแหน่ง :หัวหน้างานพัฒนาการท่องเที่ยว
หน้าที่หลัก :นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :