ชื่อ - สกุล :นายไสว ธุระสิทธิ์
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่หลัก :นักบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :