ชื่อ - สกุล :นายกิ่ง บุญเจริญ
ตำแหน่ง :รองปลัดเทศบาลเมืองพะเยา
หน้าที่หลัก :นักบริหารงานเทศบาล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :