ชื่อ - สกุล :ว่าที่ พ.ต.มนู ครุฑกล่อม
ตำแหน่ง :รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองพะเยา
หน้าที่หลัก :นักบริหารงานเทศบาล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :