ชื่อ - สกุล :นายสงวน มาตรนอก
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หน้าที่หลัก :วิศวกรสุขาภิบาล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม :