ชื่อ - สกุล :นางวัชรินทร์ วงศ์ชัย
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขและส่งเสริมการอนามัย
หน้าที่หลัก :นักบริหารงานสาธารณสุข
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุข
หน้าที่ในกลุ่ม :