ชื่อ - สกุล :นางสาวนวิยา ยอดฟ้า
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ต.แม่ต๋ำ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุข
หน้าที่ในกลุ่ม :