ชื่อ - สกุล :ว่าที่ ร.ต.จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุข
หน้าที่ในกลุ่ม :