ชื่อ - สกุล :นางมันทนา วงศ์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
หน้าที่หลัก :นักบริหารงานคลัง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :