ชื่อ - สกุล :นายสมบูรณ์ นารักษ์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก :งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :