ชื่อ - สกุล :นายจรัญศักดิ์ ข่ายสุวรรณ
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการคลัง
หน้าที่หลัก :งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :