ชื่อ - สกุล :นางสาววาสนา เลาสัตย์
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หน้าที่หลัก :นักบริหารงานคลัง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :