ชื่อ - สกุล :ว่าที่ ร้อยตรีวิชญะ ทะนายมา
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :