ชื่อ - สกุล :นางกาญจนรัตน์ เสน่ห์ทรัพย์
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :