ชื่อ - สกุล :นายภิญญาวัฒน์ โรจนคุณกำจร
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองวิชาการและแผนงาน
หน้าที่ในกลุ่ม :