ชื่อ - สกุล :นางเปรมยุดา อคิราห์กุล
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองวิชาการและแผนงาน
หน้าที่ในกลุ่ม :