ชื่อ - สกุล :นางพัสดี คงเสือ
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสวัสดิการและสังคม
หน้าที่ในกลุ่ม :