ชื่อ - สกุล :นางสาวปภาวินี คำโพนงาม
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก :นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสวัสดิการและสังคม
หน้าที่ในกลุ่ม :