ชื่อ - สกุล :นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
ตำแหน่ง :รองประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
หน้าที่ในกลุ่ม :