ชื่อ - สกุล :นายสันติ ธนาพรพูนพงษ์
ตำแหน่ง :เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหารเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :