ชื่อ - สกุล :นางมณฑกาญจน์ ปรางค์มณีรัตน์
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หน้าที่หลัก :นักบริหารงานการศุึกษา ระดับต้น
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :