ชื่อ - สกุล :นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
หน้าที่หลัก :-
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหารเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา