ชื่อ - สกุล :นางจินตนา เผ่าใจมา
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองวิชาการและแผนงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน