ชื่อ - สกุล :นางสาวสุนารี ยาละ
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองวิชาการและแผนงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน