ชื่อ - สกุล :นายพิพัฒน์ พุทธษร
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองวิชาการและแผนงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์