ชื่อ - สกุล :นางณิชาภัทร รุจิรดาพร
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
หน้าที่หลัก :นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสวัสดิการและสังคม
หน้าที่ในกลุ่ม : นักพัฒนาชุมชน