ชื่อ - สกุล :นางสุรีพร โกมลธง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
หน้าที่หลัก :นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสวัสดิการและสังคม
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน