วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนายชเนรินทร์ ใจแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้แทนร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมจอมทอง ศาลากลางจังหวัดพะเยา