วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบว่าที่ ร.ต. จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนวัดลี ประจำปี 2564 โดยได้รับสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพะเยา