วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองพะเยา โดยฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา โดยมีนางสุมมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 เทศบาลเมืองพะเยา ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา