วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองพะเยา โดยฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 เทศบาลเมืองพะเยา โดยมีนายกิ่ง บุญเจริญ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ หรือผู้แทน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั่วคราวหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา