วันที่ 8 เมษายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลเวียง และศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลแม่ต๋ำ ให้บริการฉีดวัคซีนเด็กเล็กตามช่วงอายุ 0-4 ปี และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขศึกษา ด้านการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงอายุ