วันที่ 7 เมษายน 2564 เทศบาลเมืองพะเยา ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดห้องสุขา ในกิจกรรม "ล้างส้วนพร้อมกันรับวันสงกรานต์" เนื่องในวันอนามัยโลก เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงห้องสุขาภายในเคหะสถาน และห้องสุขาสาธารณะ ต้อนรับเทศกาลสงกราต์และส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการมีสุขอนามัยอย่างถูกต้อง โดยได้ทำความสะอาดห้องสุขา สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา ห้องน้ำสาธารณะลานเอนกประสงค์หลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ภายในอาคารสำนักงาน และทำความสะอาดสถานีดับเพลิงหน่วยที่ 1 ซึ่งในช่วงเย็นจะดำเนินการล้างทำความสะอาดที่ตลาดสดแม่ทองคำ (แม่ต๋ำ)