เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวสุมณฑา ยมแก้ว ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมพนักงาน ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง แต่งกายชุดผ้าไทยเพื่อร่วมอนุรักษ์มรดกไทย