วันที่ 2 เมษายน 2564 เทศบาลเมืองพะเยา โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย ว่าที่ ร.ต. จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของประชาชนชุมชนวัดลี ณ ศูนย์สาธารณสุข-มูลฐาน ชุมชนวัดลี

ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมอีก 3 ครั้ง

- วันจันทร์ที่ 5 เม.ย. ชุมชนวัดบุญยืน (250 ตัว) ที่วัดบุญยืน

- วันพุธที่ 7 เม.ย. ชุมชนวัดศรีโคมคำ (250 ตัว) ที่ศูนย์สาธารณสุข-มูลฐาน ชุมชนศรีโคมคำ

- วันพฤหัสบดีที่ 8 เม.ย. ชุมชนวัดหัวข่วงแก้ว, ชุมชนวัดราชคฤห์, ชุมชนวัดศรีอุโมงค์คำ, ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน, ชุมชนวัดไชยอาวาส (400 ตัว) ที่อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น.

เพียงแค่นำบัตรประชาชนของตนเองมาพร้อมกับสัตว์เลี้ยง มาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว