วันที่ 31 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองพะเยา โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย ว่าที่ ร.ต. จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของประชาชนชุมชนวัดเมืองชุม ณ วัดเมืองชุม

ซึ่งในสัปดาห์นี้มีกำหนดจัดกิจกรรมอีก 2 ครั้ง

- วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน ที่วัดศรีจอมเรือง

- วันศุกร์ที่ 2 เมษายน ที่ศูนย์สาธารณสุข-มูลฐาน ชุมชนวัดลี

ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น.

เพียงแค่นำบัตรประชาชนของตนเองมาพร้อมกับสัตว์เลี้ยง มาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว