วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันฯ นำเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิง ดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ณ ตลาดสดแม่ต๋ำ (กาดเช้าป้าไพ) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)